دانلود فیلم تعلیم سیستم تجارت صندوق پوشش ریسک

مخاطبان این دوره تعلیمی می توانند سیستم معاملاتی رایگان فارکس را تعلیم دیده و نحوه درستی از چگونگی خانومدگی درست به روش تجارتی را داشته باشند. در این دوره تعلیمی دیگر از روش های مالی عادی هستفاده نکـــرده و شما می توانید تعداد ده صندوق سرمایه گذاری داشته باشید و ...