دانلود فیلم تعلیم تاثیر رفتاری رهبر در قرن ۲۱

در دنیایی که ما در آن خانومدگی می کنیم یعنی قرن ۲۱ام رهبری اهمیت بالایی داشته و در هر ارگان و سازمان و گروهی که بخواهیم نام ببریم باید یک رهبری موثر شکل گرفته باانجام گرفت. مخاطبان در دوره تعلیم تاثیر رفتاری رهبر سبک های گوناگون رهبری را یاد می گیرند ...