دانلود فیلم تعلیم تئوری تغییر و تراز کـــردن هستراتژی ها

مخاطبان در این دوره تعلیمی می توانند هستراتژی های سازمانی شرکت خودشان را بهبود داده و در مرحله پیشرفت بعدی قرار دهند که تحت عنوان تعلیم تئوری تغییر شناخته می شود. آیا شما یک حرفه ای هستید و یا اینکه از مزایای غیرانتفاعی هستفاده می کنید؟ در فرایندهای این دوره ...