دانلود دوره تعلیمی Starting with Git & GitHub از Udemy

متخصصان IT و توسعه دهنده گان اغلب تمایل دارند تا نحوه عملکـــرد Git و GitHub را در پروژ های متن باز یا خصوصی درک کنند، به همین منظور می توانند محتوای تعلیمی بحث انجام گرفته در این دوره تعلیمی را مورد بررسی قرار دهند پایانی کسانی که تمایل دارند تا ...